Welkom bij OT-Pro®!

Op onze websites gebruiken wij zowel eigen cookies als cookies van derde partijen, om informatie over je bezoek aan onze website te verzamelen en te analyseren. Deze informatie, die over jouw voorkeuren of jouw apparaat (computer, tablet, telefoon, …) gaat, wordt gebruikt om je surfervaring op onze site aangenamer te maken en om onze websites te blijven verbeteren.

Je privacy is belangrijk voor ons. Daarom kan je via de link ‘cookie-instellingen’ hieronder nagaan welke cookies we gebruiken en kan je instellen welke cookies je aanvaardt.

Klik je op ‘Alle cookies aanvaarden’ dan geef je ons toestemming voor alle cookies. Je kan je voorkeuren op elk moment wijzigen via de Cookie-instellingen link in de footer.

T. +32 (0)11 39 85 50 E. info@ot-pro.com

VERKOOPSVOORWAARDEN

versie 22-1-1

Artikel 1: Algemeen

De huidige voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten gesloten tussen Q-Top bvba of zijn dochtermaatschappijen gevestigd in België (hierna, "Q-Top") en haar Cliënten (hierna, "Cliënt") en, in het algemeen, op het geheel van hun zakenrelaties. Q-Top behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Q-Top verbindt zich ertoe alle betrokken Cliënten via elke aangewezen methode van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient ten minste één maand voor de inwerkingtreding te gebeuren. De publicatie van een bericht op een website van Q-Top of een verwijzing bij de factuur wordt beschouwd als een aangewezen methode.

Artikel 2: Verantwoordelijkheid

Voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, zal de Cliënt alle noodzakelijke raadgevingen inwinnen en zal hij zich verzekeren dat het materieel, de software en/of de diensten die hij zich voorneemt te bestellen, voldoen aan zijn wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van de Cliënt met betrekking tot zijn keuze of appreciatie.

Artikel 3: Bestelling

Elke bestelling van de Cliënt bindt deze laatste. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Cliënt worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens ons te verbinden. Elke bestelling waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde is geadresseerd, brengt met zich mee dat de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het geheel der verbintenissen voorzien door de algemene en bijzondere voorwaarden. Onze medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen hebben geen enkele macht om ons te verbinden. De door hen ondertekende offertes, bestelbonnen of bestellingbevestigingen binden ons enkel na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of door een daartoe gevolmachtigde directeur, behalve in het geval dat deze reeds het voorwerp zijn geweest van een begin van levering of dienstprestatie. Wij houden ons het recht voor om een bestelling die niet het voorwerp is geweest van een zodanige bekrachtiging hetzij te herroepen, hetzij onophoudelijk te bekrachtigen.

Artikel 4: Prijs

De prijzen vermeld op onze prijslijsten, offertes en bestellingbevestigingen zijn slechts indicatief en kunnen door ons veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang het contract niet gesloten is. Deze prijsaanpassing zal beschouwd worden als zijnde aanvaard binnen vijf werkdagen na het verzenden van de kennisgeving, behoudens bezwaar van de Cliënt per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebrek aan overeenkomst met de Cliënt zullen wij gerechtigd zijn het contract eenzijdig op te zeggen, zonder vergoeding. Al onze prijzen zijn netto en B.T.W. exclusief bij het vertrek uit onze magazijnen, kosten en belastingen niet inbegrepen. De goederen worden vervoerd op risico van de Cliënt, zelfs in geval van franco-verkoop of -levering.

Artikel 5: Levering

Wij zijn enkel gehouden tot de levering van de producten en tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en diensten worden in rekening van de Cliënt gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. De Cliënt is verantwoordelijk voor de gebruikte hardware en haar internetverbinding. Q-Top kan nooit verantwoordelijk gesteld worden door gebruik van slecht functionerende hardware en niet juist geconfigureerd netwerk.

Artikel 6: Leveringstermijn

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven tegenstrijdige bepaling, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Een vertraging in de levering of in de dienstprestatie kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling noch het eisen van eender welke vergoeding. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, dewelke evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. Wanneer de omstandigheden de uitvoering van de levering of van de dienstprestatie onmogelijk maken - meer bepaald in elk geval van overmacht zoals bij staking, lock-out, ongeval, lockdown, weeromstandigheden, blokkade, import- of exportrestricties, stopzetting van de productie of van de levering door de fabrikant –behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor producten equivalent aan diegene bepaald in de bestelling te leveren, ofwel onze verbintenissen jegens Cliënt te verbreken, en dit zonder vergoeding.

Artikel 7: Beschadiging

In het geval dat de geleverde goederen beschadigd of niet volledig zouden zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek, is de Cliënt ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na ontvangst, met vermelding van de referentie van de verzendingnota. Na deze termijn zullen de goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Cliënt en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden. Geen enkele teruggave van producten zal worden aanvaard zonder ons geschreven voorafgaand akkoord. Enkel de producten in goede staat en in hun originele verpakking kunnen worden teruggegeven. Elke klacht betreffende dienstprestaties moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de Cliënt en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

Artikel 8: Ontbinding contract

De ontbindingsmogelijkheid zoals bepaald in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op onze contracten. De eventuele voorschotten gestort door de Cliënt zijn in mindering te brengen op de prijs van de bestelling. Ze vormen een begin van uitvoering van het contract. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van het hoofdbedrag en alle bijkomende sommen. Totdat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de Cliënt uitdrukkelijk verboden om over de geleverde goederen te beschikken, en meer bepaald om de eigendom ervan over te dragen, ze te verpanden of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren. Voor zover als nodig wordt bovenvermelde clausule voor elke levering geacht herhaald te worden. De Cliënt verbindt zich ertoe ons onverwijld per aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag uitgeoefend door een derde partij. Elke klacht betreffende een factuur, ander dan deze voorzien in artikel 7, moet ons per aangetekend schrijven toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, dewelke wordt geacht aan te vatten binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de dag vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn, zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.Bij gebrek aan betaling van een factuur, hetzij volledig of gedeeltelijk, zal het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van min. 8% per jaar, elke begonnen maand zijnde verschuldigd. Tussen de partijen geldt een conventionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand. Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de Cliënt met zich zou kunnen meebrengen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle lopende facturen tot gevolg hebben. Deze situaties geven ons bovendien het recht om het geheel van onze verplichtingen zonder voorafgaande formaliteit op te schorten en de lopende contracten gedeeltelijk of volledig te ontbinden zonder een andere formaliteit, en dit zonder enige vergoeding.

Artikel 9: Contracten van bepaalde duur

Bij contracten van bepaalde duur wordt de overeenkomst gesloten voor de periode zoals vermeld op de bestelbon en / of op de factuur, te rekenen vanaf de datum van de indienststelling van licentie. De overeenstemmende prijzen zijn op de bestelbon vermeld. Na de initiële periode (zoals bepaald op de bestelbon) wordt het contract automatisch verlengd, telkens voor één jaar, tenzij de ene partij de andere per aangetekende brief ten minste drie maanden voor het aflopen van de termijn zijn voornemen kenbaar maakt om een eind te stellen aan het contract.

Na de initiële periode wordt er gefactureerd aan de prijzen die op dat moment van kracht zijn. Deze prijzen zijn vermeld en door iedereen consulteerbaar op de respectievelijke websites www.ot-pro.com en www.kinequickconnect.be.

Artikel 10: Wijzigingen aan hard- of software

Q-Top Q-Top kan nooit verantwoordelijk gesteld worden wanneer de Cliënt wijzigingen aanbrengt aan zijn hardware (pc, router, enz) en software upgrades (besturingssysteem, conflicten met software van derden, virussen en andere malafide software). Q-Top informeert zijn klanten over het installeren van software updates van het lopende systeem en de eventuele aanpassingen voor nieuwe besturingssystemen.

Artikel 11: Opzegging

Ingeval één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij het contract van rechtswege opzeggen. De opzegging komt er nadat een kennisgeving onbeantwoord is gebleven gedurende een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving via aangetekende brief.Indien de Cliënt het contract wil beëindigen gedurende de initiële periode, of indien Q-Top zich verplicht ziet het contract te beëindigen binnen de initiële periode doordat de Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, is Q-Top gemachtigd van rechtswege een schadeloosstelling te eisen wegens voortijdige beëindiging van het contract. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op honderd procent van de vergoedingen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het contract. Het contract wordt van rechtswege beëindigd ingeval de andere partij zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit, faillissement of vereffening bevindt. Het contract eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve buitendienststelling van de licentie(s).

Artikel 12: Waarborg

De waarborg betreffende de verkochte goederen is beperkt tot deze verleend door de fabrikant, wel gekend door de Cliënt of voor dewelke de Cliënt wordt verondersteld zich vóór het afsluiten van het contract volledig te hebben geïnformeerd, en, in voorkomend geval, tot de waarborguitbreidingsprogramma's afgesloten in een bijzondere overeenkomst. De gevolgen voortvloeiend uit de volgende situaties worden met name niet gedekt door de waarborg: tekortkomingen of defecten in de hardware-, software-, telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving, enz.; verbruiksgoederen en normale slijtage van de onderdelen; het toevoegen of het verbinden van niet in het contract inbegrepen materieel of software; het wijzigen van de geleverde producten zonder ons schriftelijk voorafgaand akkoord; elk geval van overmacht of van willekeurige maatregel, enz.De waarborg is in elk geval beperkt tot het herstel of de loutere omwisseling van de defecte producten - de keuze tussen herstel en omwisseling behorende tot Q-Top - met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vergoeding tegenover de Cliënt of tegenover derden, behalve in het geval van een opzettelijke fout van onzentwege. In geen enkel geval waarborgen wij dat een materieel of software geschikt is om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de Cliënt. Overigens is elk gebrek dat niet bekend is en dat de software mogelijkerwijs zou kunnen aantasten door de waarborg niet gedekt. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde producten gebruikt worden overeenkomstig de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi enhandleidingen die ter beschikking van de Cliënt worden gesteld. De Cliënt verbindt zich ertoe de geleverde software in optimale staat van onderhoud te bewaren, de aankoopkosten van nieuwe versies zijnde ten zijne laste.

Artikel 13: Eigendom

De geleverde software blijft de exclusieve eigendom van Q-Top. Wij kennen aan de Cliënt slechts niet-exclusieve gebruikslicenties toe. De Cliënt is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet na te leven. Hij mag onder geen enkele vorm over deze licenties beschikken, ze in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niets. Het is de Cliënt op geen enkele manier toegestaan de geleverde producten na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn, hetzij contractueel of extracontractueel vastgelegd, voor de schade veroorzaakt aan personen of aan goederen anders dan de geleverde goederen of de goederen die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten. Wij zullen aan geen enkele vergoeding gehouden zijn tegenover de Cliënt of tegenover derden voor indirecte schade, behalve in het geval dat deze voortvloeit uit een opzettelijke fout van onzentwege. Worden met name als indirecte schade beschouwd: verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van Cliënteel, enz . Cliënt verbindt zich derhalve ertoe om regelmatig - en in ieder geval vóór elke technische interventie - beveiligingskopieën van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens te maken.Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve niet-uitvoering van het contract zal het totale bedrag van de vergoeding dat wij gehouden zijn te betalen niet meer bedragen dan de prijs B.T.W. exclusief van het beschadigde geleverd product of van het materieel dat rechtstreeks door onze dienstprestatie beschadigd werd. De Cliënt zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de grond liggen van zijn vordering.

Artikel 15: Facturatie & Betaling

De facturen worden digitaal verstuurd. Op schriftelijke aanvraag worden facturen per normale post verstuurd. In dit geval gebeurt de facturatie trimestrieel. Indien de Cliënt de verschuldigde bedragen niet betaalt, kan Q-Top de licentie blokkeren. De blokkering gaat in veertien kalenderdagen na de vervaldatum van de factuur. Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de controle van zijn/haar mailbox en mogelijk spambox en dus de opvolging van de ontvangst van de facturen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

De nietigheid van elke clausule of deel van clausule van de huidige voorwaarden zal de andere clausules of deel van clausules niet aantasten en de desbetreffende clausule of deel van clausule zal zo goed mogelijk door een rechtsgeldig gelijkaardig voorschrift worden vervangen. Onderhavig contract is aan het Belgisch recht onderworpen. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van huidig contract behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Limburg.